EMEROD SPREJ NA OCHRANU KÁBLOV

Emerod je špecializovaný sprej na ochranu elektrických káblov a izolačného materiálu s účinkom trvania viac ako 6 mesiacov.

Účinná látka: propán-2-ol a ochranná živica

Dávkovanie: vo vzdialenosti 30 cm na potrebný povrch

Miesta použitia: domáce, verejné, priemyselné a poľnohospodárske priestory

Zobraziť viac

23,00  s DPH

Emerod je špecializovaný sprej na ochranu elektrických káblov a izolačného materiálu s účinkom trvania viac ako 6 mesiacov.

Účinná látka: propán-2-ol a ochranná živica

Dávkovanie: vo vzdialenosti 30 cm na potrebný povrch

Miesta použitia: domáce, verejné, priemyselné a poľnohospodárske priestory

Popis:
Špecializovaný sprej na ochranu elektrických káblov a izolačného materiálu s účinkom trvania viac
ako 6 mesiacov.
-bezfarebný
-jednoduché použitie
-obsahuje ochrannú živicu
Aplikácia:
Sprej obsahuje špeciálne pripravený roztok, ktorý vytvára ochranný film. Pred použitím pretrepte.
Jednoducho sprej aplikujte zo vzdialenosti 30 cm na potrebný povrch a nechajte dokonale
vyschnúť. Po zaschnutí sú káble chránené ochranným filmom. Hlodavce už nebudú ohrýzať ani
škriabať do ošetrených oblastí.
Slúži aj ako prevencia na gumových hadiciach, plášťoch elektrických káblov, izoláciách, atď.
Ideálny produkt pre domáce, verejné, priemyselné a poľnohospodárske priestory, kde môžu
hlodavce (potkany, myši, lasice, kuny, veveričky, atď…) poškodiť kabeláž alebo izoláciu.
Vhodné na aplikáciu v interiéri. Pri aplikácii v exteriéri nie je zaručený dostatočný účinok spreju.
Dôležité:
-pred aplikáciou na elektrické káble skontrolujte, či je vypnutý elektrický prúd
-opakujte každých 6 mesiacov. Ak je oblasť pokrytá nečistotami alebo prachom, aplikáciu opakujte
častejšie
-odstráňte všetky prevádzkové elektrické zariadenia
-neaplikujte na napínacie káble
-neaplikujte v uzavretých priestoroch
-pri teplote nižšej ako 5 ºC nie je zaručená plná účinnosť výrobku
Bezpečnostné opatrenia:
Výrobok je považovaný za nebezpečný. Dodržiavajte návod na použitie a všetky predpísané
opatrenia. Pred použitím si prečítajte etiketu. Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov (k dispozícii
na adrese: www.ekolas.sk). Vyhnite sa zbytočnému kontaktu s výrobkom a preto noste vhodné
ochranné prostriedky (oblečenie, rukavice a masku). Pred aplikáciou sa odporúča vykonať test
povrchu na nenápadnom mieste.
NEBEZPEČENSTVO
H222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov
zapálenia. Nefajčite.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
používate
kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

 

 

 

 

 

Produkt je ideálny pre domáce, verejné, priemyselné a poľnohospodárske priestory, kde môžu hlodavce (potkany, myši, lasice, kuny, veveričky, atď…) poškodiť kabeláž alebo izoláciu.

Výhody:

– bezfarebný

– jednoduché použitie

– obsahuje ochrannú živicu

Zmes je klasifikovaná ako:

Aerosol 1 H222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

Eye Irrit. 2 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

STOT SE 3 H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

Hmotnosť 0.5 kg
Objem

500 ml

Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.

Recenzie môže písať iba prihlásený zákazník, ktorý produkt zakúpil.