ZAMIR 40 EW

ZAMIR 40 EW

Postrekový prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu proti hubovým chorobám pšenice ozimnej, jačmeňa jarného a slnečnice.

Zobraziť viac

229,00  s DPH

Kategórie: ,

ZAMIR 40 EW je kombinovaný širokospektrálny systémový a translamilárny fungicíd s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Prípravok je zmes, ktorá obsahuje účinné látky: triazolovú (Tebuconazole) a imidazolovú (Prochloraz), ktorých mechanizmom účinku je inhibícia C14 demetylácie v biosyntéze sterolov pri hubových patogénoch. Účinná látka Prochloraz preniká do rastlinných pletív, ale nie je rozvádzaná do neošetrených častí rastlín. Tebuconazole je prijímaný listami a stonkami rastlín a transpiračným prúdom je systémovo rozvádzaný do celej rastliny. Keďže účinná látka má len nepatrnú tendenciu k rýchlemu hromadeniu na vrcholových častiach rastliny, dochádza k jeho rovnomernému rozdeleniu v celej rastline. Doba účinnosti prípravku sa pohybuje v rozmedzí 3–4 týždňov po aplikácii.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

doba

pšenica

steblolam, múčnatka trávová,

1 l

42 dní

ozimná

septoriózy pšenice, hrdze,

fuzariózy v klasoch

jačmeň jarný

fuzariózy v klasoch

1,25 l

35 dní

slnečnica

biela hniloba

1 l

56 dní

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Fuzariózy v klasoch: V pšenici a v jačmeni sa prípravok proti fuzariózam používa preventívne alebo pri objavení sa mycélia choroby v období plného kvetu (BBCH 59 – 69).

Septoriózy, steblolam: V pšenici sa prípravok používa preventívne alebo pri objavení sa prvých príznakov choroby v období od fázy plného odnožovania až do plného kvetu (BBCH 29-69) Múčnatka, hrdze: V pšenici sa prípravok používa preventívne alebo pri objavení sa prvých príznakov choroby v období od objavenia sa prvého kolienka až do fázy klasenia (BBCH 31-49). Jačmeň : V jačmeni jarnom sa prípravok proti fuzariózam v klasoch používa preventívne alebo pri objavení sa mycélia choroby v období plného kvetu (BBCH 59 – 65). Maximálne 1 aplikácia pri dodržaní ochrannej doby.

Slnečnica: Slnečnicu je možné proti bielej hnilobe ošetrovať 2x (v závislosti od infekčného tlaku), v čase butonizácie (BBCH 31) a na začiatku kvitnutia (BBCH 61).

Prípravok je možné kombinovať s tekutými hnojivami, herbicídmi, insekticídmi a regulátormi rastu a pomocnými prípravkami.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok nespôsobuje fytotoxicitu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Na zabránenie vzniku rizika rezistencie prípravok ZAMIR 40 EW neaplikujte viac ako 2x počas vegetácie. Opakované použitie prípravkov zo skupiny azolov viac ako 2x počas vegetácie podporuje vznik rezistencie.

VPLYV NA ÚRODU

Nebol zaznamenaný negatívny vplyv na kvantitu resp. kvalitu produkcie ošetrených plodín.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pestovanie následných a náhradných plodín je bez obmedzení. Postrek nesmie zasiahnuť susediace porasty.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Nebol zaznamenaný negatívny vplyv aplikácie prípravku na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Pri príprave zmesí nemiešajte koncentráty a obidva prípravky do nádrže vlievajte oddelene. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Technika postreku:

Pri ošetrovaní dbajte na rovnomerné rozdelenie postrekovej kvapaliny. Dávka vody na ha na obilniny nemá byť vyššia ako 250-350 l/ha, na slnečnicu 400 – 600 l/ha.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité aplikačné zariadenie a trysky vypláchnite čistou vodou, ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u a umyte 3x vodou. V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

Hmotnosť 6 kg
Objem

5 l

Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.

Recenzie môže písať iba prihlásený zákazník, ktorý produkt zakúpil.